Anatomia palpacyjna

 • Wzrost temperatury
  1:17 AM

  Podwyższenie temperatury substancji chemicznej jest połączone z dopływem energii cieplnej, dzięki której cząsteczki wykonują szybsze ruchy, tzn. wzrasta ich energia kinetyczna. Określenie ?ciepło” odnosi się do całkowitej zawartości energii kinetycznej w próbce, a temperatura jest miarą średniej energii kinetycznej cząstek. Aby cząsteczki mogły poruszać się swobodniej, część wiązań wodorowych w wodzie musi ulec rozerwaniu. Energia

  Read more
 • Roztwory
  1:16 AM

  Sole, cukry i inne związki są rozpuszczone we wszystkich płynach komórki. Sprawiają one, że wnętrze komórki ma charakterystyczne ciśnienie osmotyczne. Kiedy komórka zostanie umieszczona w roztworze o identycznym ciśnieniu osmotycznym jak w jej wnętrzu, to nie wystąpi dominacja przemieszczania się cząsteczek wody w żadnym kierunku, więc komórka nie będzie się kurczyć ani powiększać swoich rozmiarów.

  Read more
 • Odpowiedzialnosc uczonych
  1:16 AM

  Uczeni muszą być odpowiedzialni etycznie i informować ludzi o pożytku i niebezpieczeństwach wynikających z badań, jakie prowadzą. Ciekawe, że od samego początku realizowania projektu mapowania genomu ludzkiego przeznaczono część budżetu na analizę jego etycznych, prawnych i socjalnych skutków. Odpowiednie prawo pozwoli uśmierzyć obawy społeczeństwa co do nadużycia informacji genetycznej. Trzeba podkreślić, że genetyka jest tylko

  Read more
 • Metody konformacji
  1:16 AM

  Przestrzenną budowę cząsteczki białka można bezpośrednio określić za pomocą wyrafinowanych technik, np. dyfrakcji promieni X. Badania te są jednak trudne i kosztowne, toteż badacze opracowali alternatywne metody, oparte głównie na wykorzystaniu bazy danych uzyskanych podczas realizacji Projektu Mapowania Genomu Ludzkiego i innych podobnych. Obecnie strukturę polipeprydu można szybko oznaczyć za pomocą technik inżynierii genetycznej lub

  Read more
 • Komorki somatyczne
  1:15 AM

  Każdy chromosom w komórce somatycznej rośliny lub zwierzęcia występuje w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest odziedziczony po matce, a drugi po ojcu. Chromosomy ojca i matki tworzące parę noszą nazwę chromosomów homologicznych. Chromosomy homologiczne mają podobną wielkość, kształt i lokalizację centromerów. Zastosowanie specjalnych technik barwienia chromosomów uwidacznia na chromosomach homologicznych liczne prążki, których układ

  Read more
 • Geny a choroby
  1:15 AM

  Do roku 1990 genetycy zidentyfikowali u człowieka nie więcej niż 100 genów odpowiedzialnych za choroby. W 2003 r. było to już ponad 1400 genów. Badania z zakresu genomiki pozwoliły zidentyfikować genetyczne podłoże np. chorób serca, krążenia, niektórych nowotworów i cukrzycy. Znajomość lokalizacji genów związanych z chorobami jest istotnym krokiem w kierunku zrozumienia ich mechanizmów molekularnych.

  Read more
 • Dobor naturalny
  1:14 AM

  Jakkolwiek ideę ewolucji przez wieki rozważało wielu filozofów i naturalistów, dopiero Karol Darwin i Alfred Wallace po raz pierwszy przedstawili jej teorię światu naukowemu, sugerując, że mechanizmem przebiegu zmian ewolucyjnych jest dobór naturalny. Darwin w dziele O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, opublikowanym w 1859 roku, połączył wiele nowych odkryć geologicznych i biologicznych. Podał wiele

  Read more
 • Biologia molekularna
  1:14 AM

  Osiągnięcia w realizacji Projektu Mapowania Genomu Ludzkiego w zasadniczy sposób wpłynęły na rozwój biochemii i biologii molekularnej, czyli na chemię i fizykę cząsteczek tworzących żywy organizm. Biochemik bada interakcje między różnymi atomami i cząsteczkami w komórce, dzięki którym zachodzi przepływ energii niezbędnej do życia, a biolog molekularny może próbować odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu

  Read more
 • Pierwotne ognisko serowate
  9:13 PM

  Pierwotne ognisko serowate może rozmiękać z wytworzeniem pierwotnej jamy gruźliczej,, co prowadzi drogą oskrzeli do zajęcia rozległych części płuc. Proces gruźliczy w obrębie zespołu pierwotnego może uszkodzić naczynia krwionośne, umożliwiając prątkom dostanie się do krążenia dużego lub małego, czego następstwem jest-wystąpienie gruźlicy prosowatej, w której przebiegu narządy wewnętrzne są usiane małymi gruzełkami przypominającymi ziarno prosa.

  Read more
 • Zakażenie wtórne
  9:12 PM

  Wtórne zakażenie z zewnątrz nazywa się zakażeniem dodatkowym. Po zakażeniu wtórnym zmiany lokalizują się najczęściej w szczytach płuc i mogą być przyczyną rozszerzenia się procesu w obrębie tego samego płata, zakażenia pozostałych części płuc, rozsiewu krwiopochodnego uogólnionego wtórnego bądź zakażenia drogą krwionośną zwykle jednego narządu. Zakażenie prątkiem gruźlicy powoduje odpowiedź immunologiczną, realizowaną przez limfocyty i

  Read more
 • Zmiany mikroskopowe
  9:12 PM

  Zmiany mikroskopowe polegają na obrzęku komórek zwojowych, chromatolizie jąder i zmianach martwiczych w cytoplazmie. Obumarłe komórki zwojowe są fagocytowane przez mikroglej i granulocyty obojętnochłonne. W miejscu zniszczonych komórek dochodzi do proliferacji astrocytów. Zniszczenie komórek nerwowych prowadzi do porażenia mięśni szkieletowych, które z powodu braku zdolności do regeneracji komórek nerwowych jest nieodwracalne i powoduje trwałe kalectwo.

  Read more
 • Dur plamisty
  9:11 PM

  Dur plamisty jest wywołany przez Rickettsia, którą przenosi wesz odzieżowa. Człowiek zakaża się przez wtarcie kału zakażonej wszy w rankę po nakłuciu. Charakterystyczną zmianą morfologiczną w tkance mózgowej są guzki Piętrowa, w których stwierdza się rozplem mikrogleju wokół drobnych włośniczek. Dlatego w przypadku podejrzenia duru należy pobrać do badania mikroskopowego wycinki z mózgu. Najliczniej guzki

  Read more